LEPSZA SZKOŁA                               

 Uczniowie klas IV-VI w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczą w projekcie edukacyjnym z języka polskiego „LEPSZA SZKOŁA”. Program pozwala weryfikować wiedzę uczniów oraz na bieżąco monitorować ich postępy na podstawie przeprowadzanych specjalistycznych testów wiedzy i umiejętności. Szczegółowe raporty pokazują osiągnięcia uczniów. Projekt jest doskonałą formą przygotowania do sprawdzianów zewnętrznych.

Szkolnym koordynatorem jest pani Ewa Stańkowska.


 

KLUB MAŁEGO MATEMATYKA

 

„Dążenie do odkrywania tajemnic tkwi głęboko w naturze człowieka,

a nadzieja dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli,

pociąga umysły najmniej nawet skłonne do dociekań.”

John Chadwick

 

Innowacja pedagogiczna „Klub Małego Matematyka” realizowana w Szkole Podstawowej w Sielcu w roku szkolnym 2014/2015, kierowana jest do uczniów klasy III. Jej głównym założeniem jest aktywizacja dzieci, pomoc w przełamywaniu wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Autorem jest Pani Alicja Sędłak.

W innowacji szczególną uwagę zwrócono na stawianie przed dziećmi zadań, mających na celu stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych. Zrealizowano ćwiczenia z następującej tematyki: ,,Zabawy z liczbami”, ,,Zabawy i gry matematyczne”, ,,W krainie figur geometrycznych”.

W ciągu I semestru można było zauważyć, że nauka poprzez zabawę, z wykorzystaniem gier dydaktycznych była dla dzieci źródłem osiągania sukcesów. Podczas nich uczniowie przyswajali różne reguły  i  prawidłowości,  zapamiętywali  je  i stosowali w odpowiednich zadaniach. Dostrzeżono, iż poprzez udział trzecioklasistów w innowacji pedagogicznej, wielu przełamało barierę przed matematyką na codziennych zajęciach lekcyjnych. Ponadto wzrosła aktywność uczniów, a rozwiązywanie zadań stało się przyjemne i satysfakcjonujące.

Wytwory pracy dzieci, takie jak: malowanki matematyczne, orgiami, obrazki z figur geometrycznych, tangramy prezentowane są sukcesywnie w klasie, stanowiąc jej dekorację.

      

   


 

POECI Z NASZYCH STRON...

 

Na tym po­lega ro­la poez­ji:

mówić o tym, o czym in­ni milczą.

(Andrzej Sapkowski)

 

Innowacja pedagogiczna „Poeci z naszych stron” realizowana w Szkole Podstawowej w Sielcu skierowana jest do uczniów klas IV-VI. Jej głównym założeniem jest ukazanie, jak wartościowe są dzieła poetyckie, przełamanie oporu uczniów przed próbami ich interpretacji, a także zachęcenie do własnej twórczości. Autorem jest Pani Ewa Stańkowska.

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczestnicy projektu wzięli udział w gminnym konkursie poetyckim „Pisać każdy może” (temat: „Cztery pory roku”). Martyna Ławicka zajęła I miejsce, zaś Oliwia Nitrepska II.

Przy współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym zorganizowano też szkolny konkurs poetycko – plastyczny „MOJA UKOCHANA SZKOŁA”, w którym swój talent zaprezentowało czternastu młodych poetów. Ich prace można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie.

Dzieci uczyły się również recytacji utworów, które wykonywały podczas uroczystości szkolnych. Szczególną uwagę zwrócono na intonację, wyrazistość oraz próby głosowej interpretacji wierszy.

Na lekcjach  języka  polskiego odnoszących się do poezji, nauczyciel  wprowadzał  różnorodne   metody  i  formy   nauczania  (np. drama, „burza mózgów”, przekład intersemiotyczny).  Uczniowie chętnie słuchali poezji śpiewanej. Sami nagrali recytacje „Słuchowiska bożonarodzeniowego”.

„Poeci z naszych stron...” to nie tylko ciężka praca i wysiłek, ale także dobra zabawa. Długie spacery w poszukiwaniu natchnienia umożliwiły artystom podziwianie piękna natury i utrwalenie go we własnych wierszach.

   


 

POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ

 

Współczesny świat stawia przed nauczycielem coraz większe wyzwania, zmuszając go do nieustannych poszukiwań i ciągłego samorozwoju. Z jednej strony stykamy się z uczniem inteligentnym ponadprzeciętnie, a z drugiej z dzieckiem wymagającym dodatkowej pracy wspomagającej. Każdy nauczyciel zadaje sobie w takich chwilach pytanie, co zrobić, aby nie zaniedbać żadnego z nich, aby odpowiednio wspomóc i ukształtować tych młodych ludzi, zapewniając im właściwy start w dorosłość. Wymaga to szerszego spojrzenia na zagadnienia pedagogiki czy też metodyki nauczanego przedmiotu i dokonanie właściwych wyborów. 

Wychodząc naprzeciw tym wymogom klasa pierwsza została objęta innowacją pedagogiczną „Pomóż mi samemu to zrobić” - elementy pedagogiki Marii Montessori w szkole tradycyjnej, której autorem jest Pani Justyna Starko - Gadzała. 

Głównym założeniem innowacji jest takie działanie nauczyciela, by to uczeń był „budowniczym samego siebie”, poprzez zapewnienie mu atmosfery poszanowania dla jego wysiłku: ciszy, spokoju, braku pośpiechu i rywalizacji oraz uwzględniania indywidualnych praw rozwojowych. 

W pierwszym semestrze realizacja projektu opierała się przede wszystkim na  zapewnieniu dzieciom odpowiednio przygotowanych warunków - meble i sprzęty dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, pomoce wspierające jego rozwój (również te inspirowane pomocami Montessori). 

Ponadto wdrożono dzieci do dbałości o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Szczególny nacisk położono na przestrzeganie ładu i systematyczności we wszystkich czynnościach wychowawców i wychowanków. Ważne było przestrzeganie codziennego rytuału: poranna rozmowa na temat samopoczucia, czytanie fragmentu książki, ustalenie z dziećmi zabaw i kolejności korzystania z pomocy rozwojowych w czasie przerw, przedstawienie planu dnia i celu poszczególnych zajęć. 

Niezwykle istotne było też wzmocnienie nauczania praktycznego poprzez eksperymenty, działanie, próby, wykorzystanie swoich rąk i zmysłów do zrozumienia świata natury. Uczniowie kilkakrotnie uczestniczyli w tzw. spacerach edukacyjnych bądź przeprowadzali badania korzystając ze znajdującego się w klasie „kącika badacza".Nauczyciel prowadził wnikliwą obserwację uczniów, przeprowadzał diagnozy, starając się również rozpoznać spektrum „inteligencji wielorakich”. 

Innowacja ta to przede wszystkim skoncentrowanie nauczania na dziecku w celu udzielenia mu pomocy, aby mogło być „budowniczym samego siebie", rozwijanie jego indywidualnych cech osobowości, wiary we własne siły oraz samodzielności. 

    

 


 

ZDROWIE NA PIĄTKĘ

  

Edukacja  zdrowotna  w  szkole  jest  fundamentalnym prawem każdego dziecka, bowiem kształtuje odpowiednie przekonania i postawy. Jej celem jest ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje ciało, propagowanie zdrowego stylu życia oraz inspirowanie do harmonijnego rozwoju. Działanie nauczycieli i rodziców musi być w tym zakresie zintegrowane i zgodne. 

Wychodząc  naprzeciw  współczesnym  tendencjom  powstało  „Zdrowie  na  piątkę” - innowacja  pedagogiczna  realizowana  w Szkole Podstawowej w Sielcu przez Panią Agnieszkę Szpejda. 

Program skierowany jest do chętnych uczniów klas I-VI. Niektóre elementy projektu są wykorzystywane na zajęciach ujętych w planie nauczania wychowania fizycznego, przyrody oraz na kołach zainteresowań.

 Program „Zdrowie na piątkę”  obejmuje pięć bloków tematycznych: 

  1. Higiena osobista i otoczenie.
  2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
  3. Zdrowy styl odżywiania.
  4. Aktywność ruchowa.
  5. Życie bez nałogu. 

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie realizowali program poprzez: uczestnictwo klasy IV w Kole Promującym Zdrowie, na którym zapoznali się z treściami prozdrowotnymi (tworzyli jadłospis, piramidę zdrowia, broszury w formie elektronicznej zawierające informacje o witaminach, miasteczko ze znakami drogowymi - tor przeszkód, uczyli się pierwszej pomocy i swoją wiedzą dzielili się z młodszymi). Ponadto byli współodpowiedzialni za zorganizowanie konkurencji sportowych dla klas I-III podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka. Odbył się również rajd pieszy „Szlakami historycznymi naszego regionu”. Włączono się także do akcji „Sprzątanie świata”. 

Oprócz  zajęć  pozalekcyjnych  z  tańca  i   Taekwondo,  propagujących  aktywny  tryb  życia,  szkolna   społeczność   korzysta  z możliwości wyjazdów na pływalnię i lodowisko w Chełmie. Może poszczycić się startem i zajęciem wysokich lokat w wielu imprezach sportowych: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska, Gminny turniej tenisa stołowego, Czwartki lekkoatletyczne. 

Na przerwach międzylekcyjnych uczniowie aktywnie spędzają czas przed stołem do tenisa oraz bawiąc się w grach ruchowych („Twister”, „Wygibasy”). 

Dodatkowo szkoła bierze udział w programach: antytytoniowym: „Nie pal, przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, organizowanym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie, „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”. 

Kształtując u dzieci umiejętność korzystania z różnorodnych form wypoczynku, wzięły udział w zimowisku, któremu towarzyszyły treści profilaktyki uzależnień. Uczestnicy tworzyli plakaty i przedstawiali scenki związane z tym tematem. 

Mimo, iż zakres zagadnień odnoszących się do promocji zdrowia jest zawarty w Podstawie Programowej, to pomysł poszerzenia i uatrakcyjnienia tych treści daje dzieciom wiele radości, są zaangażowane i chętne do różnych inicjatyw.

 

   

   


 

                                                     SZKOLNY KLUB PRZYJACIÓŁ SOWY

Świadomość   zagrożeń   płynących   ze  strony zanieczyszczenia środowiska  i  nadmiernej  ingerencji  człowieka   w przyrodę stale wzrasta. Wychowanie młodych ludzi w duchu dbałości o otoczenie to jeden z priorytetów współczesnej szkoły. Dlatego też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, sztuki i przyrody postanowili zrealizować innowację pedagogiczną „Szkolny Klub Przyjaciół Sowy”, której autorką jest Pani Justyna Starko - Gadzała. 

 Nieprzypadkowo „bohaterem” projektu ekologicznego stały się piękne, pożyteczne, aczkolwiek bardzo tajemnicze ptaki, jakimi są sowy. Z jednej strony demonicznie traktowane są jako symbol nieszczęścia i zła, a z drugiej mądrości i wiedzy. Nadal są słabo znane, a główną tego przyczyną jest ich skryty i nocny tryb życia.

Celem innowacji było stworzenie nowego wizerunku sowy jako pożytecznego i ciekawego elementu przyrody. Jej zadaniem było m.in. ukształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

Podczas zajęć w pierwszym semestrze uczniowie zapoznali się z charakterystyką sów i sposobami ich ochrony. Stworzyli „sowią biblioteczkę”, czyli wykaz książek o tych pięknych ptakach oraz prześledzili strony internetowe w poszukiwaniu informacji na ich temat. W trakcie realizacji jest tworzenie prezentacji multimedialnej oraz konkursy wewnątrzszkolne: plastyczny – „Sowi Przyjaciele” i wiedzy „Każda Sowa mądra głowa”.