Rekrutacja

Rekrutacja

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Sielcu           

 w roku szkolnym 2014/2015

W Szkole Podstawowej w Sielcu organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny,  z możliwością korzystania z posiłku.

W roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sielcu przyjmowane są: 

Dzieci sześcioletnie:

 1. urodzone w II połowie  roku 2008 przyjmowane są z urzędu –  zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,
 2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany  do dyrektora szkoły.

 

 Dzieci pięcioletnie

 a)     przyjmowane są  z urzędu zameldowane  w obwodzie szkoły,  w oparciu o dane z ewidencji ludności.

b)    dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 do klasy I Szkoły Podstawowej w Sielcu przyjmowane są:

a)    dzieci urodzone w 2007 r.

b)    dzieci urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

c)     na wniosek rodziców dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

 • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Sielcu – z urzędu;
 • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Sielcu – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej 
można uzyskać pod nr telefonu 82 567 63 66

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej trwają od 7 - 30 kwietnia br.

Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły                                       


W trakcie zapisu dziecka do szkoły (oddziału przedszkolnego) niezbędne będą następujące dokumenty: 

 1. dowód osobisty rodzica - do wglądu,
 2. akt urodzenia dziecka - do wglądu,
 3. zdjęcie do legitymacji szkolnej (w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły),
 4. dokument zawierający PESEL dziecka - do wglądu,
 5. wypełnione zgłoszenie - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 6. wypełniony wniosek - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
 7. załączniki do wniosków/zgłoszeń.

Zgłoszenia i wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły.

Termin zebrania informacyjnego dla rodziców uczniów klas I
podany zostanie w maju 2014 r.
 

UWAGA

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka /realizacji wychowania przedszkolnego, w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są  do powiadomienia Szkoły Podstawowej w Sielcu o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego lub rocznego  przygotowania przedszkolnego.

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!